TOPlist

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD R.S.P. s.r.o.

 

se sídlem Zenklova 168, 180 00 Praha 8

IČ: 25073028, DIČ: CZ25073028, Zapsané v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 47293

(dále také jen „prodejce“)

 

Reklamační řád byl vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

 

1. Zboží je prodejcem dodáváno v kvalitě podle platných norem jednotlivých výrobců i dodavatelů prodejce. Platí, že odchylky zboží, jedná-li se pouze o drobné rozdíly a odchylky v jakosti či provedení, které nemají vliv na možnost zboží užívat, nejsou vadami. Prodejce se zavazuje expedovat zboží tak, aby bylo zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a předejít tak nebezpečí možného poškození zboží během přepravy.

2. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit při vynaložení veškeré odborné péče vady zboží.

3. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen o tomto vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného výše uvedeného zápisu o poškození obalu je na dopravci požadována přiměřená náhrada za  poškození zboží v důsledku přepravy.

4. Kupující přebírá dodané zboží na základě dodacího listu. Jeho podepsáním pak souhlasí s tím, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad, že zboží nebylo mechanicky poškozeno a že bylo dodáno v množství deklarovaném v dodacím listu. Veškeré tyto skutečnosti je třeba ověřit a písemně uplatnit při podpisu dodacího listu, když na pozdější reklamace nemůže být brán a nebude brán zřetel.

5. Kupující je povinen podat prodejci zprávu o vadách zboží a uplatnit konkrétní nárok z odpovědnosti za vady ve lhůtě tří dnů poté, kdy a)  vady zjistil, b) při vynaložení veškeré odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, jež je povinen uskutečnit podle § 427 odst. 1, 2 obchod. zák. nebo c) vady mohly být zjištěny při vynaložení veškeré odborné péče, nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží, popřípadě od dojití zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě.

6. V případě, kdy bude kupující požadovat dodání nového bezvadného zboží před vrácením reklamovaného nebo před ukončením reklamačního řízení, bude prodejce toto zboží účtovat. V případě kladného vyřízení reklamace bude následně vystaven dobropis.

7. Prodejce poskytuje záruku na zboží, když délka záruky činí 24 měsíců.

8. V případě uplatnění reklamace si kupující ve vlastním zájmu počíná tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu vyhovujícímu nárokům přepravy daného zboží a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

9. V případě, kdy prodávající neobdržel reklamované zboží do 14 dnů od uplatnění reklamace,  je tato reklamace považována za bezpředmětnou a kupujícímu nenáležejí práva, kterých se takovouto reklamací  domáhal.

10. Lhůty stanovené pro notifikaci v čl. 6 i lhůty stanovené pro předání zboží v čl. 10 je třeba zachovat i v případě uplatňování práv ze záruky za zboží, když však notifikace musí být učiněna  nejpozději do konce záruční doby.

11. Kupující má nárok na odstranění vad nebo na slevu z kupní ceny.

12. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí. Reklamace je zpravidla vyřízena do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

13. Prodejce je oprávněn požadovat náhradu nákladů za vyřízení neoprávněné reklamace, když tato částka se stanovuje paušálně ve výši 500,- Kč.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.10.2006 a je závazný jako obchodní podmínky ve smyslu  § 273 obchodního zákoníku.

 

V Týně nad Vltavou dne 15.9.2006

Produkty